[1]
نعمت الهیف., تهرانی فرع., عزیزیم., و داوری نژادغ., “تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی”, jhorts4, ج 25, ش 2, اکتبر 2011.