[1]
حیدریم., علیان دستجردیع. م., و مرادین., “اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. )”, jhorts4, ج 25, ش 2, اکتبر 2011.