خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., شریفیا., و باقریع. “بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus Caryophyllus L.)”. علوم باغبانی, ج 25, ش 4, مارس 2012, doi:10.22067/jhorts4.v1390i0.11783.