میرابیا., نعمتیس., داوری نژادغ., و آروییح. “اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum Muricatum)”. علوم باغبانی, ج 26, ش 3, 1, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.15206.