صفاریزدیآ., لاهوتیم., و گنجعلیع. “تأثیر غلظت های مختلف سلنیوم بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاه اسفناج (Spinacia Oleracea L.)”. علوم باغبانی, ج 26, ش 3, 1, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.15211.