رجبیم., روستاح., کریمیح., و حکم آبادیح. “بررسی میزان مقاومت پایه های پسته به بیکربنات سدیم”. علوم باغبانی, ج 26, ش 3, 1, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.15212.