خرازیس. م., نعمتیس. ح., تهرانی‌فرع., باقریع., و شریفیا. “بررسی اثر نسبت آمونیوم به نیترات و غلظت آگار بر ریزازدیادی میخک (Dianthus Caryophyllus L.) رقم Mondeo Kgr”. علوم باغبانی, ج 26, ش 4, دسامبر 2012, صص 364-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.18149.