گردكانهم., مظفریع. ا., و حاجی امیریا. “اثر غلظت‌های مختلف 2,4-D و BA بر جنین زائی رویشی توت فرنگی (Fragaria Ananassa Duch.)”. علوم باغبانی, ج 26, ش 4, ژانویه 2013, صص 417-44, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.18254.