رضاییش., لکزیانا., فارسیم., ابوالحسنی زراعتکارم., و حق‌نیاغ. “امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, آوریل 2013, صص 1-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20779.