مشایخی ک., صادقی ح., اکبرپور و., آتشی ص., موسوی‌زاده س. ج., آبشایی م., و نظری ز. “تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 10-17, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20780.