رستمی ح. ا., طباطبایی س. ج., زارع نهندی ف., و حاجی‌لو ج. “اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 18-26, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20781.