ستایش‌مهر ز., و گنجعلی ع. “بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum Graveolens L.)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 27-35, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20782.