باقری س., امیری م. ا., داودی د., و انتصاری م. “بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 36-43, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20784.