عراقی ح., تهرانی‌فر ع., عابدی ب., داوری نژاد غ., و شور م. “بررسی نیاز سرمائی چهار رقم تجاری انگور”. علوم باغبانی, ج 27, ش 1, Apr. 2013, صص 52-58, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.20790.