محمدیز., و مرتضویس. ن. ا. “تأثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria Cv. Stratus)”. علوم باغبانی, ج 28, ش 4, نوامبر 2014, صص 505-16, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.21001.