شکوهیانع. ا., داوری نژادغ., تهرانی فرع., ایمانیع., و رسولزادهع. “انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی”. علوم باغبانی, ج 29, ش 3, جولای 2015, صص 323-31, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.21422.