سلیمی ف., شکاری ف., و حمزه ئی ج. “کلروفیل، قند محلول و وزن خشک گل بابونه آلمانی در واکنش به متی‌ جاسمونات درشرایط تنش شوری”. علوم باغبانی, ج 29, ش 1, Feb. 2015, صص 87-94, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.22877.