حاجی امیریا., صفریه., گردكانهم., و نجفیم. “بررسی سازگاری و مقایسه 15 رقم زیتون ایرانی و خارجی تحت شرایط سرپل ذهاب”. علوم باغبانی, ج 27, ش 2, آگوست 2013, صص 166-77, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.24816.