یوسفیم., طباطباییس. ج., حاجیلوج., و مهنان. “تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا”. علوم باغبانی, ج 27, ش 2, آگوست 2013, صص 178-84, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.24818.