داوری نژادغ., عزیزیم., و آخرتیم. “اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته”. علوم باغبانی, ج 23, ش 2, آوریل 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1388i2.2562.