غنیع., عزیزیم., و تهرانی فرع. “ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea)،”. علوم باغبانی, ج 23, ش 2, آوریل 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1388i2.2565.