روحیو., نیکبختع., و هوشمندس. “اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه”. علوم باغبانی, ج 29, ش 2, می 2015, صص 158-67, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.26271.