فخیم رضاییش., و حاجی‌لوج. “ارزیابی دورۀ پذیرش کلاله در چند رقم هلو در شرایط گرده افشانی کنترل شده در مزرعه و آزمایشگاه”. علوم باغبانی, ج 27, ش 3, سپتامبر 2013, صص 286-94, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.26385.