اردکانیا., داوری‌نژادغ., و عزیزیم. “بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus Armeniaca L.) رقم "لاسگردی"”. علوم باغبانی, ج 27, ش 3, سپتامبر 2013, صص 326-34, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.26390.