مولائیس., سلیمانیع., و زین العابدینیم. “ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, دسامبر 2015, صص 35-48, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.26784.