داوری نژادغ., شکوهیانع. ا., و تهرانی فرع. “اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام”. علوم باغبانی, ج 29, ش 2, می 2015, صص 176-84, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.27561.