بنی اسدی ف., و صفاری و. “تاثیر اسید جیبرلیک، بنزیل آدنین، تیامین و اسید اسکوربیک روی برخی خصوصیات ظاهری و بیوشیمیایی گیاه پروانش (.L Catharanthus Roseus)”. علوم باغبانی, ج 29, ش 4, Oct. 2015, صص 556-63, doi:10.22067/jhorts4.v29i4.29258.