میرابی ا., نعمتی س. ح., مهربخش م. م., و ابراهیمی ح. “بررسی اثرات بستر کشت و رقم بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک نشای خربزه”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 375-82, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30574.