ابریشم چی پ., گنجعلی ع., بیک خورمیزی ع., و آوان ا. “تاثیر ورمی کمپوست بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ای ارقام موبیل و سوپراوربینای گوجه‌فرنگی”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 383-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30577.