عباسیم., حیدریم., و رحیمیم. “بهبود جوانه‌زنی بذر گواوا (Psidium Guajava) با استفاده از خراش‌دهی با اسید”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, ژانویه 2014, صص 394-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30581.