منصور بهمنی س., صفاری و., و مقصودی مود ع. ا. “اثر تقسیط و میزان کود اوره بر تجمع نیترات و عملکرد سوخ پیاز در تولید خارج از فصل در دشت جیرفت”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 400-1, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30582.