اسماعیلی س., روحی و., شیران ب., و محمدخانی ع. “بررسی اثرات کلریدکلسیم، هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین برخصوصیات کمی، کیفی و طول عمر گل آهار (Zinnia Elegans J.)”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 444-52, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30658.