اکبری و., و جلیلی مرندی ر. “اثر سایکوسل بر رشد و رنگیزه‌های فتوسنتزی دو رقم زیتون تحت دورهای مختلف آبیاری”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 460-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30663.