خلج م. ع., امیری م., و عظیمی م. ح. “اثر بسترهای مختلف کاشت بر جذب عناصر غذایی، خصوصیات رشد و عملکرد گل ژربرا در کشت بدون خاک”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 470-9, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30664.