مکوندی م., شاهپوری س., و رامین ع. ا. “تأثیر 1-متیل‌سیکلو‌پروپن و کلرید کلسیم بر افزایش طول عمر انباری میوه رسیده سبز زیتون رقم "میشن"”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, صص 488-94, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30666.