. , . “تصویر جلد نشریه”. علوم باغبانی, ج 27, ش 4, Jan. 2014, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.30733.