محمودی سورستانیم. “مطالعه تغییرات روزانه تبادلات گازی برگ گیاهان بادرنجبویه، نعناع گربه‌ای، ریحان مقدس و ریحان بوشهری در شهرستان اهواز”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, آوریل 2016, صص 395-0, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.32087.