پایمردف., حیدریم., دانشورم. ح., و معلمین. “اثر مراحل مختلف برداشت بر خصوصیات فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار ).(Punica Granatum L در شرایط آب و هوایی باغملک (استان خوزستان)”. علوم باغبانی, ج 28, ش 1, می 2014, صص 71-79, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.35057.