هادیزادهه., تهرانی فرع., شورم., و نعمتیس. “مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریمL. Polianthes Tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی”. علوم باغبانی, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1389i1.3637.