رحمتیم., عزیزیم., عبادیم., و حسن زاده خیاطم. “بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن،میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria Recutita) رقم دیپلوئید جرمانیا”. علوم باغبانی, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1389i1.3641.