حقیقیم., و کافیم. “اثر هومیک اسید بر تجمع کادمیوم، نیترات و تغییرات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو”. علوم باغبانی, ج 24, ش 1, سپتامبر 2010, doi:10.22067/jhorts4.v1389i1.3652.