رمضانی ص., عباسی ع., شجاعیان ع., احمدی ن., کوزولینو ر., و پیاچنته س. “استخراج و شناسایی ترکیبات فرار دو گونه مریم‌گلی بومی ایران (Salvia Limbata وSalvia Multicaulis ) با استفاده از روش میکرواستخراج با فاز جامد”. علوم باغبانی, ج 29, ش 3, May 2015, صص 466-73, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.40346.