عادل م. ج., امیری م. ا., و نجاتیان م. ع. “تاثیر سالیسیلیک اسید و سولفات منیزیم کلاته بر بهبود کیفیت میوه (ویژگی های فیزیکی) گلابی رقم لوئیزبون”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, Feb. 2016, صص 133-40, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.42011.