صالحی م., صفاری و., و حسن زاده فرد ش. “اثر تیامین، اسید آسکوربیک و اسید جیبرلیک، بر برخی شاخص های رشد، میزان رنگیزه‌ها و قند احیاء در گل اطلسی”. علوم باغبانی, ج 30, ش 1, Feb. 2016, صص 141-50, doi:10.22067/jhorts4.v30i1.42153.