محمدیس., و عزیزیم. “بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.)”. علوم باغبانی, ج 28, ش 4, مارس 2015, صص 435-4, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.45335.