حسینیا. ح., تهرانی فرع., سمیعیل., شورم., و معماریانیف. “جمع‌آوری و ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برخی از گونه‌های آلیوم (Allium L.) بومی خراسان”. علوم باغبانی, ج 30, ش 4, نوامبر 2016, صص 701-13, doi:10.22067/jhorts4.v0i0.48662.