خورشیدی ش., داوری نژاد غ., سمیعی ل., و مقدم م. “بررسی مقاومت به سرمازدگی جوانه های رویشی و زایشی ارقام و ژنوتیپ‌های مختلف گلابی در شرایط آب و هوایی مشهد”. علوم باغبانی, ج 30, ش 3, Oct. 2016, صص 581-9, doi:10.22067/jhorts4.v30i3.50169.