دیانتم. “تعیین دماهای کاردینال چمن سردسیری و دو گونه علف هرز غالب آن”. نشریه علوم باغبانی, ج 31, ش 3, Oct. 2017, صص 599-10, doi:10.22067/jhorts4.v31i3.60317.