عطارش., داوری نژادغ., سمیعیل., و مقدمم. “بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی در باغات تجاری مشهد با نشانگر ISSR”. علوم باغبانی, ج 31, ش 3, آگوست 2017, صص 611-20, doi:10.22067/jhorts4.v31i3.60521.