شورم., زرگریانس., و بستانیس. “بررسی تاثیر افزایش دی اکسید کربن بر صفات آناتومیکی و مورفولوژیکی گل جعفری( Tagets Tenuifolia) در شرایط گلخانه”. علوم باغبانی, ج 24, ش 2, مارس 2011, doi:10.22067/jhorts4.v1389i2.7985.